Liczby wymierne klasa 6 sprawdzian pdf

Pobierz

Jaki jest wynik działania: (-2) x (-2) x (-2) x (-2)?6 Sprawdzian w klasie VI.. Sprawdzian cząstkowy.. Liczba, przed którą stoi znak "-" to liczba ujemna.. Te metody stosujemy przy odejmowaniu dowolnych liczb wymiernych.. P / F b) Liczbą odwrotną do liczby −1 1 5 jest - - 5 6.. Janek miał do przeczytania 600 stronicową książkę.. 2010-03-25 18:10:38; Miales juz sprawdzian z Matematyki liczby Wymierne?. Przykłady - odwrotność liczby, zaznaczanie liczb na osi liczbowej, liczby przeciwne, interpretacja geometryczna wartości bezwzględnej, równanie elementarne z wartością .. LICZBY WYMIERNE DODATNIE Uczeń: 1) Odczytuje i zapisuje liczby naturalne dodatnie w systemie rzymskim ( w zakresie do 3000 ) Ćwiczenie 2 Odczytywanie znaków rzymskich za pomocą liczb arabskich - krzyżówka W trakcie lekcji nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi krzyżówkę i każdy z nich rozwiązują indywidualnie.kl 6 - o sześcianach; kl 6 - prostopadłościany; kl 6 - prostopadłościany (…cd) kl 6 - graniastosłupy; kl 6 - liczby wymierne; kl 6 - jednostki pola; obliczanie ułamka danej liczby (pdf) ułamki, przygotowanie do poprawy sprawdzianu - klasa 5; zadania dodatkowe dla klasy 6; zadania dodatkowe dla klasy 6 - cz. 2. zadania .grupaA str.2/3 11.. P / F c) Liczbą przeciwną do liczby 2,6 jest −2 4 5.. Oblicz: a) 11 3 +2 5 = b) 22 5 −1 10 = c) 33 4 ∙24 5 = d) 12 3:8 9 = 5..

Liczby wymierne dodatnie.

Definicja i własności - liczby wymierne, liczby przeciwne, liczby odwrotne, wartość bezwzględna.. Pamiętaj!. a) 1 3 1 3--ak 2 .Test Liczby wymierne, Liczby wymierne podręcznika Matematyka, testy dla Klasa VI.. 2.Zosia zjadła pizzy, Wojtek , a Marek pozostałą część.. Zbiór zadań .. Wstaw w okienko znak <, > lub =.. Klasa 6 Liczby dodatnie i liczby ujemne gr A str 1/3 imię i nazwisko klasa data 1 Wyobraź sobie, że na osi liczbowej zaznaczono liczby: 6, 7, 1, 3, 2, 1, 0, 3, 4 Ile z nich znajduje się po lewej stronie .. klasa 6-Działania na liczbach wymiernych.. Okreslenie co jest liczba wymierna sprawia wielu osobom dosc duzoW piątek temperatura wynosiła -11 o C, a w sobotę była o 3 o C niższa.. 1.1 Liczby w systemie rzymskim.Mieliście sprawdzian z matematyki liczby dodatnie i ujemne (6 klasa)?. Sprawdzian roczny z edycją (po konwersji) klasa 4-Zmiana jednostki miary.. 3 p. Rozwiąż równanie a - (−1,6) = −2 2 3MATEMATYKA - kl. VI Liczby wymierne Wersja A 1.. LICZBY NATURALNE I UŁAMKI; FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE .. P / F d) Liczby 0,375 i - 3 8 mają taką samą wartośd bezwzględną.. Wykonywanie dzialañ na dowolnych liczbach wymiernych (dodatnich i ujemnych) jest nieco trudniejsze niŽ vwkonywanie dzialafi na samych liczbach dodatnich.Jaki to procent - powtórzenie 1 Diagramy procentowe - powtórzenie 2 Obliczenia procentowe - powtórzenie 3 ułamki dziesiętne A F ułamki dziesiętne zad dom kl 6 liczby całkowite dodawanie i odejmowanie Liczby na co dzień B graniastosłup A1, A2, A3, A6 ułamki-zwykłe ulamki-zwykle-i-dziesietne-dod-odejm ułamki-zwykłe-i-dziesiętne-mnoż-dziel Dodawanie i odejmowanie liczb .Materiał zawiera 1 ilustrację, 23 ćwiczenia, w tym 15 interaktywnych..

Próbny sprawdzian.

Połącz liniami równe ułamki - parami - ułamek zwykły z pierwszej kolumny z dziesiętnym z drugiej: 3 1 5 = 3 1 4 = 3 1 8 = 3 1 2 = 3,25 3,5 3,125 3,2 6. a) Za 5 soków zapłacono jednym banknotem o wartości .Klasówki i testy - Liczby wymierne dodatnie zadania.. Dzia ania na liczbach wymiernych / 85 6.. Porównaj liczby.. 4 - wypisanie liczb przeciwnych 1p - wypisanie liczb odwrotnych 1p Zad.5 - zapisanie działania 1pSPRAWDZIAN UAMKI DZIESIETNE KLASA VI.docx.Test Liczby wymierne, Liczby wymierne podrecznika Matematyka, testy dla Klasa VI.. 2012-03-04 15:29:05Materiał zawiera 4 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 5 filmów, 20 ćwiczeń, w tym 16 interaktywnych.. Sprawdzian bez edycji.. Oblicz:"Działania na liczbach wymiernych" klasa I Zad.1 - za poprawny zapis liczby w postaci dziesi ętnej 3p Zad.2 - podanie prawidłowego zaokr ąglenia liczb 4p Zad.3 - zapisanie liczb w kolejno ści rosnącej lub malejącej 2p Zad.. klasa 6-Kąty i ich rodzaje.. 1.2.3 Test Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych dodatnich zapisanych .liczby dodatnie i ujemne oraz pojęcie wartości bezwzględnej.. 1.2 Test Ułamki zwykłe, rozszerzanie i skracanie ułamków.. Jakie to liczby x i y a) 5 15 = 5 b) 18 24 = 4 4.. 1.1 Test Liczby w systemie rzymskim.. 1.1 Klasówka Liczby w systemie rzymskim..

Pojcie liczby wymiernej / 79 2.

Przykład 6 Oblicz różnicę.. .liczbe 0 4 mniejsza.. Bardziej szczegółowoZad.4.. Sprawdzian.. Liczby wymierne, przyk ady liczb niewymiernych / 79 1. klasy 4, 5, 6.. Policz i dodaj, Dodawanie na paragonie, Policz i dodaj w zakresie 10, Dodawanie w zakresie 6 - TEST, Dodawanie w zakresie od 1 do 6, Dodawanie zwierzątek w zakresie 10 .. Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach z wynikiem ujemnym, Dodawanie w pamięci liczb wymiernych .Procenty i diagramy.. Przykłady - dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych w sytuacjach praktycznych.. ZADANIA TEKSTOWE 11.. Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych / 80 4.. Jaka temperatura była w sobotę?. Każda z tych liczb jest liczbą wymierną.. Potga o wyk adniku naturalnym / 87 7.. Porównywanie liczb wymiernych / 80 3.. Każda z tych liczb jest liczbą wymierną.. 2018-02-15 16:14:24 Zadanie z matematyki , klasa 6. a) Sumą liczb −1 3 4 i 1,75 jest liczba 0.. Mnoenie i dzielenie liczb wymiernych / 83 5.. Aby korzystać z roweru przez 16 godzin, trzeba go wypożyczyć na dwa pełne okresy sześciogodzinne i jeden niepełny 2 6 4 Jednak zapłacić trzeba za trzy pełne okresy, ponieważ za każde rozpoczęte 6 godzin płaci się 10 zł.. Wynikiem dodawania ułamków 2 3 i 3 4 jest: A) 5 7; B) 5 12; C) 1 5 12; D) 6 7; 2.. 6 ( 7 2 o -12 -11 -10 -9 b) Oblicz róŽnice 4—10 liczb: Odejmowanie liczby dodatniej moŽna zilustrowaé za pomoca osi liczbowej..

Liczby dodatnie i liczby ujemne.

Wpisz w lukę odpowiednią liczbę.. Pierwiastek kwadratowy i szecienny / 89 8.klasa 6.. Liczbę 0,15 można zapisać w postaci ułamka:LICZBY WYMIERNE KLASA 6 RENATA KARWOWSKA 1.Uzupełnij licznik ułamka, tak aby spełnione były nierówności.. Pierwszą połowę książki czytał on z prędkością 10 stron na dzień, a drugą połowę z pręd-#sprawdzian liczby wymierne klasa 6 matematyka z pl tiopregcurtters32 : sprawdzian liczby wymierne klasa 6 matematyka z plusem pdf Przejdź na witrynę z plikiem: om.gy/y0x2Y3.. Ćwiczenia - dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie liczb wymiernych, obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych, określanie znaku wartości wyrażenia, bez wykonywania .6 ROZDZIAŁ 1.. Przy dodawaniu i odejmowaniu liczby dodatnie traktujemy jak ZYSKI, a liczby ujemne jak STRATY.. Oceńprawdziwośćzdań.WstawznakXwodpowiedniąkratkę.. Liczba 16 nie jest podzielna przez 6.. Liczba, przed którą stoi znak "+" lub nie ma nic jest liczbą dodatnią.. Sprawdzian.. JeżeliwliczbieCMXLVzamienimymiejscamicyfryXiL,towartośćlicz-byzmniejszysię.IV.. Liczby dodatnie i ujemne , pomożesz?. Ostrosłupy.. Tekst - sposób dodawania liczb wymiernych.. klasa 6-Ułamki .Liczby wymierne dodatnie (24) Liczby wymierne dowolne (14) Potęgi (20) Pierwiastki (14) Procenty (10) Wyrażenia algebraiczne (22) Równania (12) Nierówności (6) Wykresy funkcji (12) Statystyka (8) Prawdopodobieństwo (2) Figury płaskie (66) Bryły (18) Szkoła Podstawowa (7-8) 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt