Rodzaje aktów prawa miejscowego

Pobierz

Samorząd terytorialny.. 1 SamGminU, gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy, przy czym w myśl art. 18 ust.. Za akty prawa miejscowego gminy uważa się przepisy powszechnie obowiązujące na obszarze gminy, stanowione przez gminy (reprezentowane przez swoje organy) na podstawie upoważnień ustawowych.. Nie obowiązują one na terenie całego kraju, ale jedynie na obszarze działania organu, który dany akt wydał.. Ściślej mówiąc, przepisy te należy stosować odpowiednio do aktów prawa miejscowego.Zgodnie z prawem zwyczajowym umowy ratyfikowane mają pierwszeństwo przed ustawą.. Umowa międzynarodowa - porozumienie zawarte miedzy RP a innym podmiotem ( lub podmiotami prawa międzynarodowego) bez względu na nazwę i formę porozumienia oraz niezależnie od tego czy jest ono zawierane w imieniu państwa, rządu czy ministra.. należy odpowiednio stosować przepisy Działu I Rozdział 7 - "Oznaczanie przepisów ustawy i ich systematyzacja".. Za akty prawa miejscowego gminy uważa się przepisy powszechnie obowiązujące na obszarze gminy, stanowione przez gminy (reprezentowane przez swoje organy) na podstawie upoważnień ustawowych.. "Zadania, uprawnienia oraz sposoby podejmowania decyzji przez organy władz samorządowych".2.. Więcej na temat procedury i zakresu omawianych aktów odnajdziecie Państwo w innym opracowaniu p.t..

Rodzaje aktów prawa miejscowego 1.

Legalność prawa miejscowego kontroluje Naczelny Sąd Administracyjny oraz Prezes Rady Ministrów (akty wojewody).Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. W RP prawo ratyfikowania umów międzynarodowych posiada Prezydent (art.Źródła prawa w polskim porządku prawnym - pojęcie stosowane w nauce prawa polskiego obejmujące rodzaje aktów regulujących organizację i funkcjonowanie organów państwowych oraz stosunki administracji z podmiotami - obywatelami.. Wojewoda jako przedstawiciel administracji rządowej w województwie może wydawać trzy rodzaje aktów, tzn. rozporządzenia wykonawcze, rozporządzenia porządkowe i zarządzenia porządkowe.Rodzaje aktów prawa miejscowego doktrynie prawniczej sformułowano wiele różnych kryteriów stanowiących podstawę klasyfikacji prawa miejscowego, wśród nich 3 mają podstawowe znaczenie, a mianowicie: kryterium podmiotowe , kryterium rodzaju upoważnienia ustawowego , kryterium przedmiotowe i dopełniające go kryterium przedmiotowo- formalne.Charakter aktów prawa miejscowego - praktyczne wątpliwości.. Jednym z ich charakterystycznych uprawnień jest stanowienie aktw .Bibliografia.. Podstawowe regulacje dotyczące stanowienia przez organy powiatu prawa miejscowego zawiera ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998.Zasady uchwalania aktów prawa miejscowego..

Podział aktów prawa miejscowego.

Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę, Ustawa o samorządzie gminnym, codziennie aktualizowany stan prawny.Rodzaje Aktów Prawa Miejscowego.. Samorząd powiatowy posiada kompetencje prawotwórcze, które odnoszą się przede wszystkim do tworzenia aktów prawa miejscowego.. Do podstawowych sposobów pojmowania źródeł prawa polskiego należy rozróżnienie źródeł prawa w znaczeniu materialnym, formalnym oraz poznawczym.Warszawa 2015 PRAWO MIEJSCOWE 2. WYDANIE Dorota Dąbek =DPyZNVL*N ZNVL JDUQLLQWHUQHWRZHMAkty prawa miejscowego przyjęło się dzielić na dwie kategorie: przepisy wykonawcze do określonych ustaw oraz przepisy porządkowe.. Organ wydający akt prawny kieruje akt wewnętrzny do adresata, czyli jednostce organizacyjnej sobie podległej np. uchwały Rady Ministrów, czy zarządzenia poszczególnych ministrów.Oznacza to, że cechą wyróżniającą aktów prawa miejscowego spośród innych aktów prawa powszechnie obowiązującego jest terytorialne ograniczenie zakresu ich obowiązywania.. Wojciech Federczyk.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Dz.U.2020.0.713 t.j.. Jedną z cech charakterystycznych dla prawa stanowionego jest hierarchia aktów prawnych, .. W zależności od organu, który stanowi (wydaje) APM, możemy tego rodzaju akty normatywne podzielić na: 1) APM samorządu terytorialnego..

Przepisy prawa miejscowego· akty prawa miejscowego.

Hasło "akt prawa miejscowego" w serwisie GazetaPrawna.pl; Zintegrowany portal Bazy Aktów Własnych na: prawomiejscowe.pl; Paweł Piotrowicz, Prawo lokalne, dokumenty (przykład aktów prawa miejscowego .Akty prawa miejscowego.. Wykorzystując kryterium podstawy prawnej do wydania aktu normatywnego i przedmiotu regulacji, źródła te można .II.. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego oraz wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 .4 Akty prawa miejscowego stanowione przez gmin ę Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (dalej - u.s.g.). Koniec roku to ważny moment, jeżeli chodzi o podejmowanie przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego aktów prawa miejscowego.. Wykorzystując kryterium podstawy prawnej do wydania aktu normatywnego i przedmiotu regulacji, źródła te można .Akty prawa miejscowego stanowione przez powiat.. Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego 1) Gmina i Powiat Gmina i Powiat stanowią dwa rodzaje aktów: akty wykonawcze i akty porządkowe.. 2 pkt 8 SamGminU podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat należy do wyłącznej właściwości rady gminy, lecz tylko w granicach określonych w odrębnych ustawach.Akty prawa miejscowego mogą być także ogłaszany w sposób przyjęty zwyczajowo np. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, który ogłasza akt prawny..

2.Nie jest prosta i jednoznaczna kategoria aktów normatywnych.

Kategoria tych aktów prawa miejscowego obejmuje APM stanowione przez właściwe organy jednostek samorządu teryto-Akty prawa miejscowego Akty prawa miejscowego wydawane są zarówno przez wojewodę, jak i przez organy samorządu terytorialnego na wszystkich jego szczeblach.. Linki zewnętrzne.. Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce wykonują część zadań publicznych, uczestnicząc w sprawowaniu władzy publicznej.. J. Wilk, Akt prawa miejscowego jako forma prawna, Nowe Zeszyty Samorządowe 2009, nr 6, poz.96.. Prawo określa ściśle formę, procedurę podejmowania i sposób ogłaszania aktów stanowienia prawa.. Inną formą publikacji aktów prawnych jest ich ogłoszenie w lokalnych mediach (głównie dotyczy to aktów tworzonych przez samorządy terytorialne).Rodzaje aktów prawnych w Polsce » Hierarchia aktów prawnych w Polsce » • Konstytucja państwa • Ratyfikowane umowy międzynarodowe • Rozporządzenia, decyzje, dyrektywy Unii Europejskiej • Ustawa, rozporządzenie z mocą ustawy • Rozporządzenie, zarządzenie, uchwała • Akty prawa miejscowego, akty prawa wewnętrznegoobowiązującego prawa.. Zasady tworzenia i publikowania przepisów miejscowych są ściśle określone.Akty prawa miejscowego podpisuje niezwłocznie po ich uchwaleniu przewodniczący rady powiatu i kieruje do publikacji.. Procedura ta, dla każdego z wymienionych powyżej aktów jest odrębna, dlatego też mówi się o różnych typach lub rodzajach aktów stanowienia prawa[3].Akty prawa miejscowego - są źródłem powszechnie obowiązującego prawa o ograniczonym terytorialnie zasięgu.. Na podstawie upowa żnie ńustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowi ązuj ących na obszarze gminy .. Rozporządzenia z mocą ustawy wydawane są jednak jedynie podczas stanu wojennego.Niestety, zasady techniki prawodawczej nie dokonują tego wprost, lecz zgodnie z § 143 do uchwał m.in. j.s.t.. , Rozdział 4.. Co więcej, sam fakt nazwania aktu normatywnego mianem uchwały nie oznacza, że jest to akt prawa miejscowego.Zgodnie z art. 40 ust.. RODZAJE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO.. Obowiązują na obszarze działania organów, które je ustanowiły.. Są to akty powszechnie obowiązujące, wydane na podstawie ustaw szczególnych lub ustawy ustrojowej.wskazaniu organów uprawnionych do podejmowania aktów prawa miejscowego nie towarzyszy wystarczająco wyczerpujące określenie rodzajów tych aktów vide art. 184 Konstytucji RP zd.. Nie istnieje bowiem jeden katalog precyzyjnie określający rodzaje tych aktów, jak również ich formy obowiązywania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt