Kryteria oceny opowiadania klasa 8

Pobierz

- dopuszczający 3 - 0p.. Opis przedmiotu 8.. -> bardzo dobry 6 p.. Pisanie: Pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu zachowując prawidłowy kształt liter i ich połączeń, bezbłędnie przepisuje teks, potrafi w kilku zdaniachKryteria oceny form wypowiedzi.. wykraczających poza treści objęte programem nauczania; - posiada pełną swobodę wypowiedzi; ocena bardzo dobra:Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen, jej podstawą są wyniki sprawdzianów i prac wykonywanych w klasie, odzwierciedla jednak pracę ucznia, wiedzę umiejętności, aktywność i systematyczność.. We wstępie w niebanalny sposób wprowadzam czytelnika w świat przedstawiony (czas akcji, miejsce akcji, okoliczności wydarzeń, bohaterowie).. Mam akapit przed każdą częścią rozwinięcia (co najmniej 3).. Wyczerpujące rozwinięcie tematu.. Sprawdzian nr 2.. Oba zadania będą oceniane tak samo w każdym za wyjątkiem 2 kryterium.. Kartka pocztowa wraz z adresem 10.. Pobierz.. OPOWIADANIE) Za napisanie wypracowania można otrzymać maksymalnie 20 punktów.. W rozwini ęciu zgodnie z tematem: a) prowadzenie narracji w sposób Ŝywy, urozmaicony (wł ączanie środków ekspresji, kreowanie dramaturgii zdarze ń, dynamizacja);KRYTERIA OCENY OPOWIADANIA.. Ocenę śródroczną i roczną uczeń .8 UWAGI: 1.. Indywidualizacja języka.. Ocena roczna obejmuje osiągnięcia ucznia w I i II semestrze..

Trafny tytuł (odpowiedni do treści opowiadania) 0 - 1p.

Juliusz Słowacki "Balladyna" Myśli i słowa .Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.. Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, egzaminator będzie rozważał m.in., czy: argumentacja w pracy jest wnikliwa argumenty są poparte właściwymi przykładamiOpowiadanie Nr Kryteria Liczba punktów Zróżnicowanie punktacji i uwagi dotyczące kryteriów I Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy .. Propozycja przeliczenia punktów na oceny: 8 p.. 4.Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela - za kryterium VII, VIII i IX przyznaje się 0 punktów.. Ciekawy sposób prowadzenia narracji (np. wprowadzenie dialogu, elementów innych form wypowiedzi) - co najmniejopowiadania, takie jak zwroty akcji, dialog, puenta lektura wskazana w poleceniu została wykorzystana pobieżnie, czy w sposób ciekawy i twórczy.. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.. Obecność dialogów i opisów.. Prawda psychologiczna w przedstawieniu postaci.. - dostateczny 4p.. Poprawność stylistyczna, ortograficzna, interpunkcyjna.Kryteria oceny wypracowań na egzaminie ósmoklasisty W tym roku po raz pierwszy uczniowie przystąpią do egzaminu po klasie 8..

Przeliczenie punktów na oceny (dopuszcza się możliwość stosowania + i-):.

Stopień zainteresowania odbiorcy.. Stanowią propozycję systemu oceny uczniów w klasach pracujących z podręcznikiem ALL CLEAR .Kryteria oceny opowiadania ustnego Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Wypowiedź (opowiadanie) wiąże się z zadanym tematem 1 p. II Rozwinięcie wypowiedzi w ramach określonej koncepcji ucznia 0-2 p. III Spójność i logiczne uporządkowanie wypowiedzi 1 p. IV Płynność opowiadania [właściwe tempo mówienia] 1 p. V Wyraźne .Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej KLASA I Edukacja polonistyczna Umiejętności wykraczające ocena: wspaniale "6" Czytanie: Umie cicho przeczytać i rozumie czytany tekst, czyta z odpowiednią intonacją.. Opowiadanie z dialogiem 4.. -> dobryKRYTERIA OCENY OPOWIADANIA Realizacja tematu (0-7 p.). Zaproszenie 2.. Rozwinięcie tematu 0 - 2p.. Ogłoszenie / zawiadomienie 9.. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony .Kryteria oceny opowiadania ustnego [klasy IV - VI] Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Wypowiedź (opowiadanie) wiąże się z zadanym tematem 1p.. Zgodno ść cało ści tekstu z tematem.. Ekspresja przekazu.. Sprawdzane tu jest m.in., czy: wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu,Kryteria oceny opowiadania twórczego (zredagowanego na podstawie zdarzeń przeżytych lub wymyślonych przez autora) [klasy IV - VI] Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Zgodność pracy z tematem 1p..

Każda sprawdzona praca powinna być opatrzona komentarzem do oceny pisemnym lub ustnym.

Realizacja tematu wypowiedzi - 0-2p.. III Spójność i logiczne uporządkowanie wypowiedzi 1p.. Znajomość realiów.. Moje opowiadanie zaczyna się akapitem.. IV Płynność opowiadaniaÓsmoklasista w zadaniu rozszerzonej odpowiedzi dokonuje wyboru pomiędzy napisaniem wypowiedzi argumentacyjnej (rozprawki, artykułu, przemówienia) i napisaniem wypowiedzi twórczej (opowiadanie).. Myśli i słowa .. [bez żadnego błędu] -> celujący 8 p. ortograficzną, wiadomości gramatyczne itp. 3.Uczniowie są informowani o zakresie materiału przewidzianego podczas pracy pisemnej.klasa 8: Zakres wymagań edukacyjnych - Język niemiecki - Klasa 8 Historia klasa 4: Rozkład materiału i wymagania na poszczególne oceny z historii klasa 4Ostateczna liczba punktów ustalona będzie na podstawie oceny obu tych aspektów wypowiedzi, zgodnie z poniższą tabelą.. Opowiadanie 3.. II Rozwinięcie wypowiedzi w ramach określonej koncepcji ucznia 0 - 2p.. Uczeń zobowiązany jest wykonać zalecenie nauczyciela zapisane w komentarzu do oceny - dokonać analizy i korekty popełnionych błędów.Kryteria oceny opowiadania ustnego Numer kryterium Kryteria Liczba pkt I Wypowiedź (opowiadanie) wiąże się z zadanym tematem 1 p. II Rozwinięcie wypowiedzi w ramach określonej koncepcji ucznia 0-2 p. III Spójność i logiczne uporządkowanie wypowiedzi 1 p. IV Płynność opowiadania [właściwe tempo mówienia] 1 p.8..

Interpunkcja - 0-1p.Kryteria oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego w klasach 4- 8 załącznik PZO 1.

- bardzo dobry 8 - 7p.. Opis dzieła sztuki 6.. Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, sprawdzona będzie liczba błędów ortograficznych, które uczeń popełnił w wypowiedzi.. Szkoła podstawowa klasy 4-8.. Przedstawienie przyczynowo - skutkowego toku zdarzeń 0 - 1p.. - dobry 6 - 5p.. Uwaga może zawierać informacje o ewentualnej poprawie pracy pisemnej.. Ocenę celującą na koniec semestru/roku otrzymuje uczeń, który w wysokim stopniu opanował materiał z podstawy programowej (za prace klasowe i sprawdziany otrzymuje ocenę celującą) lub jest laureatem konkursów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli kryteria oceny nie przewidują oceny celującej Ocenianie Sprawdziany.. II Rozwinięcie tematu 0 - 2p.OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY 8 niedostateczny poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy 8 uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych uczeń nie potrafi wykonać zadań o niewielkim poziomie trudności dopuszczającyKryteria oceny opowiadania twórczego Kryteria Punktacja I TEMAT (0 - 6)* 1.. - niedostateczny Kryteria oceny opowiadania odtwórczegoZasady i kryteria oceniania w edukacji wczesnoszkolnej Z a sa d y i kryt e ri a o ce n i a n i a zo st a ł y o p ra co w a n e w o p a rci u o : p o d st a w ę p ro g ra mo w ą za w a rt ą w D zi e n n i ku U st a w R ze czyp o sp o l i t e j z d n i a 1 4 l u t e g o 2 0 1 7 r.Kryteria oceny interpretacji utworu poetyckiego A Koncepcja interpretacyjna B Uzasadnienie tezy interpretacyjnej C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 9 Koncepcja niesprzeczna z utworem, spójna i obejmująca sensy niedosłowne 15 Uzasadnienie trafneKryteria oceny opowiadania ustnego Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Wypowiedź (opowiadanie) wiąże się z zadanym tematem 1 p. II Rozwinięcie wypowiedzi w ramach określonej koncepcji ucznia 0-2 p. III Spójność i logiczne uporządkowanie wypowiedzi 1 p. IV Płynność opowiadania [właściwe tempo mówienia] 1 p. V Wyraźne .1.Zapowiadane z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.. Materiał jest dostępny tylko dla nauczycieli, którzy mają uprawnienia do jego pobrania.. 2.Obejmują mniejszą lub większą partię materiału, podsumowanie pracy z lekturą, zasadę.. Kryteria oceny wypowiedzi twórczej wypracowania na sprawdzianie .Kryteria oceniania poszczególnych sprawności w klasach 4-8: a) kryteria oceniania wypowiedzi ustnych: ocena celująca: - uczeń wypowiada się bezbłędnie używając zwrotów i konstrukcji gramatycznych.. Opis krajobrazu 7..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt