Litosfera procesy wewnętrzne notatka

Pobierz

Za pomocą strzałki zaznacz kierunek wiatru.Budowa wnętrza Ziemi.. 1.Fiszki: Oblicza Geografii 1 ,,Litosfera.. λίθος líthos kamień lub σκληρός sklērós "twardy", σφαῖρα sphaîra "kula") - zewnętrzna sztywna powłoka Ziemi obejmująca skorupę ziemską i warstwę perydotytową zaliczaną do górnej części płaszcza ziemskiego.Termin "litosfera" bywa nieściśle stosowany jako zamiennik terminu "skorupa ziemska".Oblicza geografii zakres podstawowy, VI.. Z jakich warstw składa się wnętrze Ziemi?. Po obydwu stronach ryftu lawy tworzą rozległe podmorskie wzniesienia określane jako grzbiet śródoceaniczny.. Procesy te przekształcają powierzchnię naszej planety modelując jej rzeźbę.. Najgłębsze wiercenia geologiczne sięgają 12-13 km.. Przygotujcie się do testu, który będzie obowiązkowy.. Gdyby o rzeźbie naszej planety decydowały tylko te procesy, to z czasem powierzchnia zostałaby całkowicie wyrównana.Wymień dwa pozytywne i dwa negatywne skutki zjawisk wulkanicznych dla działalności gospodarczej człowieka.. rozpocznij naukę .DZIAŁ V - PROCESY WEWNĘTRZNE KSZTAŁTUJĄCE LITOSFERĘ (podręcznik s. 96 - 115) Zapisy podstawy programowej Uczeń: 1) wyjaśnia związek budowy wnętrza Ziemi z ruchem płyt litosfery i jego wpływ na genezę procesów endogenicznych; 2) wyjaśnia przebieg głównych procesów wewnętrznych prowadzących do urozmaiceniaIV..

Procesy wewnętrzne".

Zjawiska plutoniczne i wulkaniczne - proces ten polega na wydobywaniu się z głębi ziemi lawy, gazów i materiału piroklastycznego (np. pyłów, popiołów, bomb .PROCESY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE: Procesy wewnętrzne: - Wulkanizm, - plutonizm, - trzęsienia ziemi - procesy górotwórcze Wulkanizm- procesy wewnętrzne po których następuję eksplozja magmy na powierzchnię.. we wnętrzu ziemi w jądrze wewnętrznym wynosi 6000OC a w jądrze zewnętrznym 4500OC.Procesy wewnętrzne(endogeniczne) - zachodzą dzięki działaniu sił wewnętrznych, których źródłem jest energia wnętrza Ziemi.. Wypiętrzanie danego obszaru powoduje bowiem zintensyfikowanie zewnętrznych procesów rzeźbotwórczych.. Na czarnym tle kula .VI.. Now up your study game with Learn mode.Temat: Hydrosfera, procesy wewnętrzne kształtujące litosferę - podsumowanie Cele lekcji: Powtórzenie, podsumowanie zagadnień dotyczących hydrosfery i litosfery 1.. Skorupa oceaniczna jest złożona z: a/ warstwy bazaltowej i zalegającej na niej warstwie osadów1 Sprawdzian wiedzy i umiejętności z działu Zewnętrzne procesy kształtujące litosferę Zakres rozszerzony..

Procesy wewnętrzne" | Quizlet.

Rezultatem wietrzenia tego typu jest rozpad skały na bloki, głazy i okruchy.Wewnętrzne procesy kształtujące powierzchnię Ziemi.. Wulkanizm efuzywny - występuje wtedy gdy produktami wybuchu jest duża ilość popiołów i gazów.. Skorupa ziemska składa się zwarstwułożonych w następującej kolejności od dołu: a/ granitowej i bazaltowej b/ granitowej, porfirowej i bazaltowej c/ bazaltowej i granitowej 2.. CZĘŚĆ 2 Znajomość faktów 194.W Wśród podanych nazw rzek oznacz rzeki o ujściu lejkowatym.1 p. Amazonka, Ganges, Loara, Łaba, Nil, Tamiza, Wisła 195.. Wnętrze Ziemi jest cieplejsze, ma większą gęstość i ciśnienie niż powłoki zewnętrzne.. Taką magmę wylaną na powierzchnię Ziemi nazywamy lawą.. wielki góry, ale też trzęsienia ziemi czy wulkany.. Procesy zewnętrzne 0 20 fiszek franciszekstepien.. Dowodami tego ruchu są min.. Na podstawie schematycznego rysunku przedstawiającego fragment krajobrazu pustyni, wykonaj polecenia A C.. Oblicza Geografii 1 ,,Litosfera.. Procesy zewnętrzne , Część 1 , Oblicza geografii ZP , Geografia , Reforma 2017 Szkoły ponadpodstawowe , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plwietrzenie - Polega na niszczeniu skał pod wpływem zmian temperatury powietrza, wody czy organizmów., stalaktyty - Nacieki jaskiniowe w kształcie zwisających sopli, powstałe w miejscach, w których woda kapie ze stropu jaskini., stalagnaty - Kolumny powstałe z połączenia stalaktytów i stalagmitów., akumulacja - Osadzanie materiału skalnego., wodospady - Swobodny, pionowy spadek wody rzecznej, spowodowany istnieniem w korycie rzeki wyraźnego progu skalnego o wysokości od kilku .Wietrzenie skał - jest to proces powodujący zmiany właściwości chemicznych lub fizycznych skał, powodowane jest przez powietrze atmosferyczne i procesy w nim zachodzące wodę w różnych stanach skupienia oraz świat organiczny..

3.Procesy endogeniczne - notatka.

> ruchy lądotwórcze (epejrogeniczne) - powalone i długotrwałe ruchy skorupy ziemskiej spowodowane naciskiem magmy od wnętrza na litosferę.Do procesów egzogenicznych zaliczamy: wietrzenie; zjawiska krasowe; grawitacyjne ruchy masowe; działalność wód płynących, działalność lodowców i lądolodów, działalność morza, działalność wiatru (eoliczna); Skutkiem działania procesów zewnętrznych jest stałe obniżanie i wyrównywanie powierzchni Ziemi.. Skutki pozytywne.. Temperatura i ciśnienie rośnie łagodnie, natomiast gęstość zmienia się skokowo, co jest podstawą podziału wnętrza naszej planety na sfery.. W strefach subdukcji następuje zderzenie płyt litosfery; jedna z nich jest wchłaniana w głąb płaszcza ziemskiego.. Promień naszej planety ma średnio 6371 km, co oznacza, że przewiercono do tej pory mniej niż 0,2% drogi do środka Ziemi i pozostało jeszcze ponad 99,8%.. Ruch płyt litosfery powoduje powstawanie gór fałdowych, gór zrębowych, ryftów, grzbietów oceanicznych i rowów oceanicznych.Zewnętrzna powłoka Ziemi - litosfera - stanowi w istocie zbiór olbrzymich płyt, które choć wydają się nieruchome - cały czas się przemieszczają..

Pomimo tego i tak dużo wiemy o wewnętrznej budowie naszego globu.

Idąc od zewnętrznej powłoki wyróżniamy:Proces rozpadu i rozkładu chemicznego skał lub na drobniejsze produkty nazywamy:Litosfera W pytaniach 1 -28 wybierz prawidłow ą odpowiedź: 1.. Jak nazywają się dwa jądra we wnętrzu Ziemi?. Spis tematów (kliknij, aby przejść do wyboru tematów) Wnętrze Ziemi III Tektonika płyt litosfery.. Stopień geotermiczny ziemi: temp.. Ruchy górotwórcze - polegają na fałdowaniu serii skalnych i kształtowaniu charakterystycznych struktur.. Wpływają one na rozmieszczenie i przebieg plutonizmu, czyli przemieszczania się magmy w obrębie skorupy ziemskiej bez wydostania się jej ponad .Procesy wewnętrzne warunkują działalność procesów zewnętrznych.. Procesy endogeniczne: > trzęsienia Ziemi - są to pojedyncze wstrząsy lub serie drgań.. Oceńcie swoją wiedzę wykonując samodzielnie w zeszytach zadania z podręcznika s. 93-94 oraz 115-116.. Jest też potężną siłą niszczącą.Litosfera pęka, jest rozciągana i rozbudowuje się w strefach spreadingu.. To ona wpływa na rozmieszczenie i przebieg plutonizmu i wulkanizmu, procesów sejsmicznych, lądotwórczych, górotwórczych i innych.. .Procesy endogeniczne (procesy wewnętrzne) -są to procesy geologiczne wywołane energią wnętrza Ziemi.. Wulkanizm powoduje powstanie wielu charakterystycznych form terenu, takich jak chociażby stożki wulkanów.. Rzeźbotwórcze działanie procesów wewnętrznych i zewnętrznychogół procesów i zjawisk związanych z wydobywaniem się magmy na powierzchnię Ziemi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt