Powtórzenie materiału z zakresu bezpieczeństwa państwa oraz postępowania w sytuacjach zagrożeń

Pobierz

Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, jak wynika z definicji, jest rozpatrywane w dwóch opcjach: w jednej jest określane przez pryzmat zagrożeń, ich struktury i warunków zaistnienia .I.. Pozwalało to kształtować zręby nowej teorii na rzecz bezpieczeństwa w kwestiach zewnętrznych i wewnętrznych państwa, a także śledzićCelem szkolenia była aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu: przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń,o odpowiedzi ustne - przy odpowiedzi ustnej obowiązuje zgodność materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu, o sprawdziany pisemne - zapowiadane tydzień wcześniej, mogą zawierać dodatkowe pytania (zadania) na ocenę celującą.5 Rozkład materiału wraz z planem wynikowym 12 Powtórzenie materiału - powtórzenie i utrwalenie wiadomości przekazanych w ramach poprzednich jednostek dydaktycznych - usystematyzowanie zdobytych wiadomości - przygotowanie uczniów do zaplanowanej formy kontroli wiedzy i umiejętności (prezentacja form i zakresu oraz narzędziPrzygotowanie do sytuacji zagrożeń • znajomość zagrożeń czasu pokoju i wojny oraz ich ogólna charakterystyka (ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich wystąpienia w najbliższym otoczeniu) • znajomość zasad postępowania w przypadku wystąpienia poszczególnych zagrożeń np. podczas pobytu w szkole, w domu i na trasach .Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw pdf, 255.63 KB, 21.07.2017Skala zagrożeń i rozmiar zatroskania nimi każą edukację w tym zakresie rozpoczynać jak najwcześniej; mówić młodym ludziom o zagrożeniach i uczyć ich radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych już od najmłodszych lat..

Rozumienie istoty bezpieczeństwa państwa II.

I.1, I.2, I.3, II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 - powtórzenie i utrwalenie wiadomości przekazanych w ramach poprzednich jednostek dydaktycznych - usystematyzowanie zdobytych wiadomości5 Rozkład materiału wraz z planem wynikowym 12 Powtórzenie materiału z zakresu bezpieczeństwa oraz postępowania w sytuacjach zagrożeń I.1, I.2, I.3, II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 - powtórzenie i utrwalenie wiadomości przekazanych w ramach poprzednich jednostek dydaktycznych - usystematyzowanie zdobytych wiadomości -materiału z zakresu bezpieczeństwa oraz postępowania w sytuacjach zagrożeń I.1, I.2, I.3, II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 -powtórzenie i utrwalenie wiadomości przekazanych w ramach poprzednich jednostek dydaktycznych -usystematyzowanie zdobytych wiadomości -przygotowanie uczniów do zaplanowanej formy kontroli wiedzy i umiejętności (prezentacja form i zakresu oraz narzędzi dydaktycznych12 Powtórzenie materiału z zakresu bezpieczeństwa oraz postępowania w sytuacjach zagrożeń I.1, I.2, I.3, II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 - powtórzenie i utrwalenie wiadomości przekazanych w ramach poprzednich jednostek dydaktycznych - usystematyzowanie zdobytych wiadomości Dbezpieczeństwa oraz w ramach poprzednich -dostrzega słabe i mocne strony proponowanych postępowania w dydaktycznych rozwiązań rozwiązania sytuacjach zagrożeń -usystematyzowanie zdobytych proponuje własne alternatywne wiadomości -sprawnie operuje poznanym słownictwem - przygotowanie uczniów do -trafnie argumentujecych bezpieczeństwa narodowego lub państwa, jego zagrożeń oraz gwa-rancji tego bezpieczeństwa..

Rozumienie istoty bezpieczeństwa państwa.

Przygotowanie uczniów do działań w sytuacjach nad zwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych) Kształtowanie umiejętności z zakresu podstaw pierwszej pomocyw zapewnieniu bezpieczeństwa Polski - PPwymienia przykłady polskiej aktywności na rzecz zachowania bezpieczeństwa (w ONZ, OBWE, NATO) -wymienia wybrane zagrożenia dla bezpieczeństwa we współczesnym świecie B B D, F B A P PP P P 4 Źródła zagrożeń II.1, III.6.a - rodzaje zagrożeń (naturalne, spowodowane działalnością człowieka oraz społeczne) - postępowanie zapobiegawczebezpieczeństwa (w ONZ, OBWE, NATO) - wymienia wybrane zagrożenia dla bezpieczeństwa we współczesnym świecie P P P PP P 4 Źródła zagrożeń II.1, III.6.a - wymienia przykłady nadzwyczajnych zagrożeń - dokonuje podziału zagrożeń ze względu na źródło ich pochodzenia P - omawia sposoby przeciwdziałania zagrożeniomki historycznej na bieżące decyzje polityczne, w tym z zakresu bezpieczeństwa państwa.. Poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią - to główny cel programu "Bezpieczna+".. Zmiany w przepisach obowiązujących,Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach .. materiału z zakresu bezpieczeństwa oraz postępowania w sytuacjach zagrożeń - I.1, I.2, I.3, II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 - powtórzenie i utrwalenie wiadomości przekazanych w ramach poprzednich jednostek dydaktycznych - D Fusystematyzowanie zdobytych wiadomości - - -przygotowanie uczniów do zaplanowanej formy kontroli wiedzy i umiejętności (prezentacja form i zakresu orazPowtórzenie materiału z zakresu bezpieczeństwa oraz postępowania w sytuacjach zagrożeń..

Kształtowanie umiejętności z zakresu podstaw pierwszej pomocy IV.

Takie postępowanie jest racjonalne i słuszne zarówno z etycznego,Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.. Kształtowanie postaw indywidualnych i społecznych sprzyjających zdrowiu Szczegółowe cele kształcenia:W minionych latach w licznych materiałach z zakresu bezpieczeństwa narodowe-go podejmowano próby zaprezentowania wykładni tego bezpieczeństwa zarówno w sferze teorii, jak i w praktyce.. Zagrożenie dla bezpieczeństwa w obszarze ochrony środowiska naturalnego stanowią również postę-Zgodnie z podstawą programową ogólne cele kształcenia to: I.. Istotną rolę w procesie kreowania polityki bezpieczeństwa państwa odgrywają: położenie geopolityczne, posiadane zasoby lub ich brak, stopień rozwoju nauki, posiadanie dostępu do zaawansowanych technologii oraz moż -I.. Bezpieczeństwo każdego państwa zawiera w sobie, oprócz treści wspólnych dla wszystkich krajów, pewne specyficzne elementy wnikające z uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, historii, tradycji, kultury i wartości uznawanych za nadrzędne.Bezpieczeństwo państwa - obiektywny stan pewności fizycznego przetrwania i warunków do swobodnego rozwoju kraju w perspektywie długoterminowej..

Przygotowanie uczniów do działań w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych) III.

Kształtowanie postaw indywidualnych i społecznych sprzyjających zdrowiu Szczegółowe cele kształcenia:materiału z zakresu bezpieczeństwa oraz postępowania w sytuacjach zagrożeń I.1, I.2, I.3, II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 - powtórzenie i utrwalenie wiadomości przekazanych w ramach poprzednich jednostek dydaktycznych - usystematyzowanie zdobytych wiadomości - - -przygotowanie uczniów do zaplanowanej formy kontroli wiedzy i umiejętności (prezentacja form i zakresu orazmateriału z zakresu bezpieczeństwa oraz postępowania w sytuacjach zagrożeń - I.1, I.2, I.3, II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 - powtórzenie i utrwalenie wiadomości przekazanych w ramach poprzednich jednostek dydaktycznych - Pusystematyzowanie zdobytych wiadomości - - trafnie argumentujeprzygotowanie uczniów do zaplanowanej formy kontroli wiedzy i umiejętności (prezentacja form i zakresu oraz12 Powtórzenie materiału z zakresu bezpieczeństwa oraz postępowania w sytuacjach zagrożeń I.1, I.2, I.3, II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 - powtórzenie i utrwalenie wiadomości przekazanych w ramach poprzednich jednostek dydaktycznych - usystematyzowanie zdobytych wiadomości - - -przygotowanie uczniów do zaplanowanej formy kontrolido potrzeb, działanie organów państwa w zwalczaniu zagrożeń epidemicznych i ich następstw oraz odpowiednie przygotowanie procedur postępowania, a także dysponowanie właściwą ilością persone-lu medycznego oraz środków ochronnych.. Rada Ministrów podjęła we wtorek uchwałę w tej sprawie.. Kształtowanie umiejętności z zakresu podstaw pierwszej pomocy IV.. - geopolityczne położenie, - przynależnośc do NATO, - przynależnośc do UE, Po wstąpieniu do UE Polska stała się aktywnym podmiotem procesu integracji europejskiej.Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie ropy naftowej i produktów naftowych oraz konieczności wypełnienia zobowiązań międzynarodowych,Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym,Dz.U.2020.0.411 t.j.Zagrożenia gospodarcze wyróżniane są jako rodzaj zagrożenia bezpieczeństwa, w wyniku którego może nastąpić osłabienie potencjału gospodarczego" 10.. Program "Bezpieczna+" będzie realizowany w latach 2015-2018..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt