Scharakteryzuj dwie koncepcje przyszłych granic rzeczypospolitej inkorporacyjną i federacyjną

Pobierz

Przedstawiona powyżej koncepcja Romana Dmowskie­ go, nazwana inkorporacyjną, stała w sprzeczności z ideą federacyjną, kojarzoną z Józefem Piłsudskim.. Z Czechosłowacją Rzeczypospolita toczyła jeszcze spór graniczny o górskie regiony - Spisz i Orawę.. Tak więc postanowiłem takowy temat założyć.Druga koncepcja autorstwa Romana Dmowskiego zakładała inkorporacje, czyli włączenie ziem litewskich, białoruskich i ukraińskich w obszary nowej Rzeczpospolitej.. stanowić zaporę przed najazdem wojsk bolszewickich.Koncepcje integracji europejskiej.. Kwestię granicy wschodniej Polski nie rozstrzygnięto podczas konferencji wersalskiej i pozostała ona otwarta.. W kraju istniały dwa programy dotyczące przyszłych granic - inkorporacyjny i federacyjny.Koncepcja inkorporacyjna zakładała, że Polska ma być państwem narodowym mniejszości narodowe.. Koncepcja federacyjna - twórcą koncepcji był Józef Piłsudski.. KSZTAŁTOWANIE SIĘ GRANIC ODRODZONEJ POLSKI.. Autorem pierwszej z nich był Józef Piłsudski.. Koncepcja inkorporacyjna, miała większe realne szanse na realizację.Koncepcja inkorporacyjna - koncepcja zaproponowana po I wojnie światowej przez Romana Dmowskiego.. Koncepcja ta zakładała federację z Litwą, Białorusią i Ukrainą, które miały stanowić pas ochronny, służący obronie przed komunistyczną Rosją.Problem Polski dotyczący wschodniej granicy polegał na tym, że nie mieliśmy jednolitej koncepcji dotyczącej tamtych terenów..

Scharakteryzuj dwie koncepcje przyszłych granic Rzeczypospolitej: inkorporacyjną i federacyjną.

Zakładała ona zabranie Rosji terytorium Litwy, Ukrainy i Białorusi jako niepodległych państw.. Koncepcja inkorporacyjna przewidywała pewne spolszczenie mniejszości narodowych i powstanie silnego dużego państwa narodowego.Opisz koncepcje granic Polski: koncepcję federacyjną i koncepcję inkorporacyjną.. Byłyby one jednocześnie buforamioddzielającymi II RP od bolszewickiej Rosji.Była to koncepcja federacyjna Józefa Piłsudskiego.. ZAGADNIENIA: - dwie koncepcje granic odrodzonej Polski; - wojna polsko-bolszewicka ; - "bunt" gen. L. Żeligowskiego i zajęcie Wileńszczyzny; - traktat ryski 1921 r.; - problem Górnego Śląska, Warmii i Mazur; - kwestia Śląska Cieszyńskiego.. Państwa te miały stanowić swego rodzaju mur przed Rosją.. Zakładała ona utworzenie niepodległej Białorusi, Litwy i Ukrainy.Kwestię tego jak będzie wyglądała granica nie rozstrzygnięto podczas obrad w Paryżu.. Dowiesz się, jak powstały granice zachodnie naszego państwa po I wojnie światowej.. Zakładała utworzenie państwa związkowego - federacji.. Ziemie, na wschodzie, na których większość stanowili Polacy, weszły w skład II Rzeczypospolitej i pozostawały w niej do wybuchu II wojny światowej w 1939 roku.Jak Polacy uratowali Europę przed komunizmem..

Porównaj i oceń dwie koncepcje ustalenia granic Polski po I wojnie światowej - federacyjną i inkorporacyjną.

Uczeń rozumie:3.. Zakładała ona wcielenie ziem do Polski oraz asymilację osób o pochodzeniu niepolskim, tak miało powstać państwo jednolite pod względem narodowości.Po czeskiej stronie granicy pozostało ok. 120 tysięcy Polaków.. WALKA O GRANICE II RZECZPOSPOLITEJ.. Multimedialny przewodnik po 18. decydującej bitwie świata.Wobec kształtowania się granic odrodzonej Polski ścierały się dwie koncepcje dwóch ówczesnych przywódców narodu.. Józef Piłsudski i PPS…3.. Zakładała ona oderwanie od Rosji: Białorusi, Litwy i Ukrainy jako niepodległych państw w federacji z Polską.. KSZTAŁTOWANIE SIĘ GRANIC ODRODZONEJ POLSKI - HISTORIA W GIMNAZJUM I SZKOLE PODSTAWOWEJ.. odpowiedź 21 listopada 2010 przez użytkownika -KaI- (293,430)Pomoc w zadaniach z historii.. U progu niepodległości istniały dwie koncepcje wytyczenia granic odradzającego się państwa polskiego.. Kwestia wschodnich granic Polski była najważniejszymPowstanie niepodległego państwa polskiego w ostatnim okresie I wojny światowej było już przesądzone, jednak sporną kwestią pozostawała sprawa ukształtowania granic Polski.. Federacja miałaby silny ponadnarodowy rząd odpowiedzialny przed Parlamentem Europejskim.TEMAT: WOJNA O POLSKĘ I EUROPĘ..

Ustalenie granic II Rzeczypospolitej.

Poznasz ludzi działających na rzecz niepodległości Polski po 1918 r.- główne założenia koncepcji federacyjnej i inkorporacyjnej granic państwa polskiego (P), - decyzje paryskiej konferencji pokojowej w sprawie granic Polski (P), - przyczyny powstań śląskich (P), - wyniki plebiscytu w sprawie przynależności terytorialnej Śląska (P), - wyniki plebiscytu na Warmii i Mazurach (PP).. Wybierz i oceń najważniejsze osiągnięcia II Rzeczypospolitej w zakresie kultury, nauki lub gospodarki.. Polityka wschodnia rozdzielała się na 2 kierunki- Narodowa Demokracja opowiadała się za bezpośrednią inkorporacją w granice Polski terenów, na których mniejszości narodowe były tak nieliczne, iż dałoby się je zasymilować z Polakami.Koncepcja opracowana przez komendanta Piłsudskiego zakładała, że młode państwo połączy się federacją z Litwą, Ukrainą i Białorusią.. Dotyczyło to między innymi granicy wschodniej.. Podczas trwania I wojny światowej, stworzone zostały dwie koncepcje dotyczące ukształtowania tej linii granicznej..

1.Twórcą pierwszej, zwanej inkorporacyjną był Roman Dmowski.

Najważniejszym założeniem było przesunięcie polskiejgranicy jak najdalej na wschód i utworzenie niepodległych państw(litewskie, białoruskie i ukraińskie) powiązanych sojuszami(federacjami) z Polską.. Granica wschodnia.. Scharakteryzuj sytuację polityczną i społeczną w latach na Warmii i Mazurach.. Przedstawiano dwie koncepcje.. Nie oznaczało to jednak, że potajemnie nie sprzyjał nastrojom .O kształt granic II Rzeczypospolitej Koncepcje polskich granic Podczas tworzenia się polskiej państwowości istotną kwestią były granice przyszłego państwa.. Piłsudskiego z jego federacyjną wizją - Polski sprzymierzonej z przyjaznymi wobec nas narodami wyzwolonymi spod rosyjskiego jarzma, które stałyby się jednocześnie buforem oddzielającym nas od imperialistycznych zakusów Moskwy.2.. Aby ułatwić samodzielne odrabianie zadań domowych z historii prezentujemy poprawne rozwiązania tak, aby łatwiej było zapamiętać odpowiedź.. zależało mu na spokoju, aby móc zrealizować swoją koncepcję federacyjną na wschodzie.. inkorporacją państwa zakonu krzyżackiego do Królestwa Polskiego.. Druga koncepcja, zwana federacyjną, zakładała stworzenia na wschód od Polski państw narodowych, które później stworzyłyby z Polską federację lub bliski sojusz wojskowo-gospodarczy.Z zagadnieniem granic ściśle związany był problemem ustroju terytorialne­ go przyszłego państwa.. Kresów Wschodnich, na których ludnośćScharakteryzuj koncepcje granicy wschodniej głoszonej przez Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego.Koncepcja federacyjna ze względów narodowościowych i sytuacji geopolitycznej ówczesnej Europy, w której zaczęły wyłaniać się nowe narody niewidzące możliwości wspólnej koegzystencji w jednym sfederowanym państwie.. PoprzednieNiepodległa Polska - dwie koncepcje polityki wschodniej: W odradzającej się państwie polskim pojawiły się dwie koncepcje budowy jego granicy wschodniej.. Dzięki temu można też stworzyć samemu notatki, by nauka historii stała się prostsza.. Określ, kto był zwolennikiem każdej z nich.. Stanowiłyby one barierę - mur między Polską i Rosją.koncepcja wysunięta przez Józefa Piłsudskiego po I wojnieświatowej.. Zakładała ona włączenie tylko tych ziem tzw. Józef Piłsudski skłaniał się do idei federacyjnej.. Narodowa Demokracja głosiła program inkorporacyjny i postulowała wyznaczenie terytorium na zasadach narodowych - tereny gdzie Polacy stanowili co najmniej 60% ludności, powinny znaleźć się w granicach Rzeczpospolitej.Przeglądałem ten dział i z zaskoczeniem stwierdziłem, iż nie ma w nim tematu poruszającego dwie koncepcje granicy wschodniej postawione podczas kształtowanie się odrodzonej Polski.. Zgodnie z tą koncepcją państwa powinny zrzec się swoich suwerennych kompetencji i przekazać je wspólnym, ponadnarodowym organom..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt