Gospodarka oparta na wiedzy i kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego

W projekcie "e Polska.. Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) to taka gospodarka, w której dominują innowacyjne sektory, duże znaczenie ma informatyzacja społeczeństwa oraz tzw. "kapitał ludzki".. Kody JEL: H4, O3 Wstęp Społeczeństwo informacyjne i gospodarka oparta na wiedzy należą do chętnie wyko-rzystywanych pojęć we współczesnych prezentacjach kierunków rozwoju ludzkiej cywili-zacji.. Przewiduje się rozwój usług związanych z 3P (przechowywanie, przesyłanie, przetwarzanie informacji).. Wyzwanie…

Znaki informacyjne test klasa 4

W Polsce znaki informacyjne określa Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych), a zakres ich stosowania - załącznik nr 1 do Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków .Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.. wg Katarzyna280.. Znaki te informują o rodzaju drogi, sposobie jej wykorzystania oraz o obiektach przy drodze czy w jej pobliżu..…

Regulamin | Kontakt